EURÓPSKA ÚNIA - PROJEKTY  
 

Názov projektu

ZAVEDENIE ZÁSADNEJ INOVÁCIE VÝROBNÉHO PROCESU V SPOLOČNOSTI LASER POINT S.R.O.

Kód projektu: 313012C679

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Termín realizácie: 01/2018 - 04/2018
Zazmluvnená výška NFP: 381 139,00 Eur
Miestom realizácie projektu: Trhovisko 2312, 077 01 Kráľovský Chlmec

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom zásadných inovácií výrobných procesov zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia
  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.
Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určené na základe dôkladných analýz vedenia spoločnosti ako "Ostatné inovačné opatrenia" a výsledkom jej realizácie budú 4 inovované výrobné procesy spoločnosti.

Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory spoločnosti nachádzajúce sa v meste Kráľovský Chlmec, obec Trebišov.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2
  • počet inovovaných procesov - 4.
Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk